Algemene Leverings- en Gebruiksvoorwaarden Maester

Versie 1.2 – april 2020

De dienst “Maester” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Maester b.v.. Aan het gebruik van Maester zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Maester te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Maester b.v. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1. Maester wordt u aangeboden ten behoeve van automatiseringsdoeleinden binnen uw bedrijf middels de via Maester aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen.
1.2. Om Maester te kunnen gebruiken, dient u het aanvraagformulier te ondertekenen en digitaal of op papier te retourneren aan Maester b.v.. Volg hiervoor de instructies op de site.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Maester b.v. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Maester b.v. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met Maester verwerkt u persoonsgegevens. Maester b.v. treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart Maester b.v. van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden Maester te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. In het bijzonder is het verboden Maester op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.
2.3. Indien Maester b.v. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Maester b.v. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Maester b.v. zonder waarschuwing ingrijpen.
2.4. Indien naar het oordeel van Maester b.v. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Maester b.v. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Maester b.v. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5. Maester b.v. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6. Maester b.v. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Maester b.v. van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. Maester b.v. spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar specifieke garanties worden alleen gegeven indien een aparte service level overeenkomst wordt afgesloten met Maester b.v..
3.2. Maester b.v. onderhoudt Maester actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Maester b.v. dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3. Maester b.v. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Maester aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Maester b.v. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De dienst Maester, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Maester b.v.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Maester b.v., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Maester b.v. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3. Indien u informatie stuurt naar Maester b.v., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4. Maester b.v. zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Maester, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Maester b.v. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Maester b.v. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1. Aan het gebruik van Maester is een vergoeding per jaar verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.
5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Maester b.v., via creditcard, of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Maester b.v. beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2. Maester b.v. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Maester b.v. meldt.
6.4. In geval van overmacht is Maester b.v. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan een jaar.
7.2. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. Maester b.v. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
7.4. U kunt op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden
8.1. Maester b.v. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment eens per kalenderjaar op ieder moment aanpassen.
8.2. Maester b.v. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Maester worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Maester b.v. gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Maester b.v. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Maester b.v. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Maester of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.