U moet kunnen doen waar u voor bedoeld bent.

Faciliteren van niet-kerntaken

Purpose driven

Iedere organisatie ontwikkelt, onderhoudt en deelt kennis. In opdrachten, in de loop van de tijd, door het aantrekken van medewerkers met kennis… Specifieke kennis over het vakgebied of de dienstverlening, meer algemene kennis over processen, procedures en uitgangspunten. Een effectief kennismanagement is voor iedere organisatie van doorslaggevend belang voor het succes.

Kennis wordt veelal gedeeld in de vorm van trainingen. Van inleidingen in het vakgebied of in de gang van zaken bij de organisatie, tot periodieke updates en actualiseringen of kennis die deel uitmaakt van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers; veel van de kennis wordt door de organisatie zelf overgebracht aan de medewerkers.

 

Maar het ontwikkelen, delen en beschikbaar maken van trainingen als instrument om de kennis in de organisatie te managen, behoort bij geen enkele organisatie tot de kerntaken. Zelfs bij kennisorganisaties is de instrumentatie van delen en overbrengen niet datgene waar het over moet gaan. Het gaat om de inhoud, en de vorm moet daaraan dienend zijn. Tegelijkertijd is die vorm wel van groot belang voor de effectiviteit en waarde van de training, en vraagt dus om veel aandacht.

Dat betekent dat we hier activiteiten vinden die afleiden van het echte doel van de organisatie. Het bieden van zorg, het verlenen van diensten aan de burger of aan klanten, de ontwikkeling van de kennis zelf of het veilig houden van ons leefgebied – dat is waar het bij organisaties echt om gaat. De vorm die de kennis die daarin ontstaat deelbaar maakt, is geen kerncompetentie.

Optimaliseren van proces en budget

Een aspect dat daarbij van belang is, is de herhaalbaarheid van de inhoud van trainingen en de vorm waarin ze plaatsvinden. Binnen de gezondheidszorg zijn onderwerpen als hygiëne of veiligheid voor álle organisaties van belang, zijn de voorschriften en procedures grotendeels dezelfde, en de manier waarop ze aangeleerd worden, ook… Bij alle waterschappen en gemeenten wordt de zelfde wet- en regelgeving toegepast, en heeft de samenwerking met de stakeholders zeer vergelijkbare vormen… en zo voort.

Als iedere organisatie zelf de instrumenten voor kennisoverdracht ontwikkelt, betekent dat dat er overal dezelfde, of minimaal zeer vergelijkbare wielen worden uitgevonden. Op die manier gaat daar onevenredig veel aandacht en dus tijd en geld naar uit. Tijd en geld die beter aan de kerntaken besteed zouden kunnen worden.

Op dat vraagstuk biedt Maester het antwoord. Via Maester zijn reeds uitgevonden wielen beschikbaar, te gebruiken, aan te passen en te verbeteren. In formats die hun waarde elders al hebben bewezen en waaraan dus naar verhouding weinig aandacht hoeft te worden besteed. Met content die per sector beschikbaar is en dus op maat, of vrijwel op maat, voor iedere organisatie in die sector.

Zo deelt u niet alleen uw eigen kennis met uw eigen organisatie, maar heeft u ook toegang tot die van anderen, met een minimale inspanning in de vormgeving ervan. Zo werkt u effectief en efficiënt in kennisoverdracht, en kunt u zich meer richten op uw kerntaken.

Hogere kwaliteit

Maar Maester gaat nog een stap verder. Niet alleen wordt het proces van het overdraagbaar maken van kennis tot een minimum beperkt, maar ook de kwaliteit ervan neemt toe. Maester is georganiseerd in sectorcommunities, waarin het iedereen vrij staat om de in die community beschikbare trainingen te becommentariëren, toe te voegen en aan te passen. Zo wordt aan de kennis van de ene organisatie die van de andere toegevoegd.

Iedere training kan worden verrijkt met inzichten van andere organisaties in de zelfde sector. Wordt geactualiseerd in een community die dagelijks met de relevante kennis van organisaties bezig is. En bewijst zijn waarde in het gebruik ervan.

Zo worden wielen niet alleen opnieuw uitgevonden, maar ook steeds verder geperfectioneerd en als best practice beschikbaar gesteld.

Tim van Pappelendam is CEO van Maester. Hij combineert een heldere visie op het maatschappelijke domein met een technologische insteek: ‘Waarde die we als maatschappij creëren, is waarde voor iedereen en moet dus beschikbaar zijn voor iedereen.’ Daarom begon hij Maester, een omgeving waarop kennis tussen organisaties kan worden gedeeld.